การลดหย่อนภาษีจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

การลงทุนซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF สามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้มาถึง 15% ของเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้เลือกจากค่าลดหย่อนที่น้อยที่สุด เช่น ในปีนี้มีเงินได้ที่ต้องนำไปเสียภาษี 300,000 บาท และได้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นเงิน 150,000 บาท เมื่อคำนวณหาค่าลดหย่อนโดยใช้เกณฑ์ 15% ขอเงินได้ จะได้ 300,000 x 15% = 45000 บาท แต่ถ้าคิดตามเพดานสูงสุดที่ 500,000 บาท จะได้ส่วนลดภาษี 150,000 บาท ซึ่งในกรณีนี้ การคำนวณโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ 15% มีค่าน้อยกว่า จึงสรุปได้ว่าปีนี้สามารถใช้ค่าลดหย่อนจากการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้เพียง 45000 บาท
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้นั้นจะต้องมีระยะเวลาที่ลงทุนในกองทุนนั้นตั้งแต่การซื้อครั้งแรกเท่ากับ 7 ปีปฏิทิน หรือ 5 ปีในกรณีที่คาบเกี่ยวกันได้ 7 ปี ถ้าผู้ลงทุนผิดสัญญาโดยการขายกองทุนที่ซื้อก่อนระยะเวลาที่กำหนดจะต้องกลับไปคำนวณภาษีในปีที่ผ่านมาใหม่ทั้งหมดและจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยจากภาษีที่ไม่ได้จ่ายในอัตรา 1.5 % ต่อเดือนอีกด้วย แต่ถ้าหากคบระยะเวลา 7 ปีปฏิทินแล้วทำการขายกองทุน LTF เงินได้จากส่วนต่างของราคาหุ้นยังได้สิทธิ์ในการยกเว้นภาษีอีกด้วย แต่ในกรณีของเงินปันผลในแต่ละปี จะต้องนำไปเสียภาษีตามปกติเพราะถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8
ในกรณีที่ขายกองทุนที่ซื้อไว้ก่อนครบกำหนด จะมีข้อยกเว้นให้ไม่ต้องนำไปคำนวณภาษีใหม่ในกรณีที่ผู้ซื้อกองทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

Leave a Comment