ค่าลดหย่อนภาษีสำหรับการซ่อมแซมเหตุอุทกภัย น้ำท่วมปลาบึกประจำปี 2562

ในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมาก พายุโซนร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใขเขตประเทศไทยจนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ทั้งด้านเศรษฐกิจและประชาชน รัฐจึงช่วยเหลือด้านภาษีโดยกำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีได้
ค่าซ่อมแซมที่รัฐอนุญาตให้นำมาใช้ลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วง 3 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและค่าซ่อมแซมรถ
การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ตามค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งสิทธิ์ค่าลดหย่อนนี้ครอบคลุมในกรณีมีที่ผู้เสียภาษี 1 คน มีที่อยู่อาศัยหลายที่อีกด้วย แต่เมื่อรวมค่าเสียหายทุกที่แล้วจะต้องไม่เกินเพดานที่กำหนดไว้
สำหรับค่าซ่อมแซมรถมีข้อกำหนดเหมือนกับที่อยู่อาศัย แต่มีเพดานค่าลดหย่อนสูงสุดที่ 30,000 บาทเท่านั้น
ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปลาบึกเมื่อปี 2562 เท่านั้น ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์จะต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายค่าซ่อมแซมที่เชื่อถือได้ ที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดและอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับภัยพิบัติโดยตรง
ในกรณีที่ ที่อยู่อาศัยของอยู่ในลักษณะของการเช่าใช้งาน ปกติคุณจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนการซ่อมแซมได้ เพราะค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นภาระของเจ้าเจ้าของทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นกับการทำสัญญาระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าอีกด้วย

Leave a Comment