ช็อปช่วยชาติ ยิ่งจ่ายยิ่งประหยัดภาษี

โครงการช็อปช่วยชาติ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐส่งเสริมเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้น มีชื่อโครงการเต็มว่า ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ผู้จ่ายเงินสามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้ โดยถูกแบ่งออก 4 รูปแบบหลัก
1. ค่าลดหย่อนการท่องเที่ยวในประเทศ
ค่าลดหย่อนการท่องเที่ยวในประเทศ มีระยะเวลาโครงการระหว่าง 30 เมษายน ถึง มิถุนายน 2562 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าที่พักและค่าแพ็คเกจทัวร์เท่านั้น ในกรณีที่เที่ยวจังหวัดหลักใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท แต่จังหวัดรองจะใช้ได้สูงสุด 20,000 บาท
2. ค่าลดหย่อนจากการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา
ค่าลดหย่อนจากการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา มีระยะเวลาโครงการระหว่าง พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2562 โดยใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท ซึ่งครอบคลุมสินค้าประเภทเครื่องแบบและอุปกรณ์กีฬาและยกเว้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. ค่าลดหย่อนจากการซื้อสินค้า OTOP
ค่าลดหย่อนจากการซื้อสินค้า OTOP มีระยะเวลาโครงการระหว่าง 30 เมษายน ถึง มิถุนายนปี 2562 ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 ครอบคลุมสินค้า OTOP ทุกประเภทที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายแล้ว
4. ค่าลดหย่อนจากการซื้อยางรถที่ผลิตในประเทศ
ค่าลดหย่อนจากการซื้อยางรถที่ผลิตในประเทศ จะต้องเป็นยางที่ผลิตจากยางพาราในประเทศไทยเท่านั้น ปกติแล้วเมื่อซื้อยางจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคูปองเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในตอนคำนวณภาษี มีระยะเวลาโครงการระหว่าง 15 ธันวาคม 2561 ถึง 16 มกราคม 2562 ใช้สิทธิ์สูงสุดได้ 15,000 บาท
5. ค่าลดหย่อนจากการซื้อหนังสือหรือ E-Book
ค่าลดหย่อนจากการซื้อหนังสือหรือ E-Book มีระยะเวลาโครงการตลอดช่วงปี 2562 ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 15,000 บาท
สิ่งสำคัญสำหรับการทำเรื่องลดหย่อนภาษีดังข้างต้นคือใบกำกับภาษี หรือ เอกสารที่เชื่อถือได้ว่ามีการซื้อขาย มีการใช้จ่ายในสินค้า บริการนั้นจริง

Leave a Comment